Bengali Service
Filipino Service
Chin Hakha Service
Chin Falam Service
Chin Mindat Service
Chin Tedim Service
Hindi Service
Hmong Service
Kachin Service
Kachin Lisu Service
Kachin Rawang Service
Khmer Service
Mandarin Service
Myanmar Service
Karen Pwo Service
Karen Sgaw Service
Sinhala Service
Tamil Service
Telugu Service
Urdu Service
Vietnamese Service
Zo Service

Live Streaming

Vietnamese Schedule

Time (UTC) Program
00:00:00 - 00:15:00NÓI VỚI GIỚI TRẺ
00:15:00 - 00:25:00PHÚT CẦU NGUYỆN
00:25:00 - 00:55:00THÁNH CA 2
00:55:00 - 01:10:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
01:10:00 - 01:40:00KINH MÂN CÔI
01:40:00 - 02:10:00ĐẠO LÝ TNKM
02:10:00 - 02:20:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
02:20:00 - 02:35:00TIN TÔN GIÁO
02:35:00 - 02:50:00THỜI SỰ
02:50:00 - 03:05:00THÁNH MẪU HỌC
03:05:00 - 03:20:00NÓI VỚI GIỚI TRẺ
03:20:00 - 03:30:00PHÚT CẦU NGUYỆN
03:30:00 - 04:00:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
04:00:00 - 04:30:00THẦN HỌC KINH THÁNH
04:30:00 - 05:00:00THÁNH CA 1
05:00:00 - 05:05:00KINH TRUYỀN TIN
05:05:00 - 05:20:00TIN TÔN GIÁO
05:20:00 - 05:50:00THÁNH CA 2
05:50:00 - 06:00:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
06:00:00 - 06:30:00ĐẠO LÝ TNKM
06:30:00 - 07:00:00KINH MÂN CÔI
07:00:00 - 07:15:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
07:15:00 - 07:45:00THẦN HỌC KINH THÁNH
07:45:00 - 08:00:00TIN TÔN GIÁO
08:00:00 - 08:30:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
08:30:00 - 08:40:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
08:40:00 - 08:55:00THỜI SỰ
08:55:00 - 09:10:00THÁNH MẪU HỌC
09:10:00 - 09:25:00NÓI VỚI GIỚI TRẺ
09:25:00 - 09:35:00PHÚT CẦU NGUYỆN
09:35:00 - 10:05:00THÁNH CA 1
10:05:00 - 10:20:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
10:20:00 - 10:50:00KINH MÂN CÔI
10:50:00 - 11:00:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
11:00:00 - 11:05:00KINH TRUYỀN TIN
11:05:00 - 11:20:00TIN TÔN GIÁO
11:20:00 - 11:35:00THỜI SỰ
11:35:00 - 11:50:00THÁNH MẪU HỌC
11:50:00 - 12:05:00NÓI VỚI GIỚI TRẺ
12:05:00 - 12:15:00PHÚT CẦU NGUYỆN
12:15:00 - 12:45:00THÁNH CA 2
12:45:00 - 13:00:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
13:00:00 - 13:30:00THẦN HỌC KINH THÁNH
13:30:00 - 14:00:00KINH MÂN CÔI
14:00:00 - 14:10:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
14:10:00 - 14:25:00TIN TÔN GIÁO
14:25:00 - 14:40:00THỜI SỰ
14:40:00 - 14:55:00THÁNH MẪU HỌC
14:55:00 - 15:10:00NÓI VỚI GIỚI TRẺ
15:10:00 - 15:20:00PHÚT CẦU NGUYỆN
15:20:00 - 15:50:00ĐẠO LÝ TNKM
15:50:00 - 16:05:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
16:05:00 - 16:35:00THÁNH CA 1
16:35:00 - 16:45:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
16:45:00 - 17:00:00TIN TÔN GIÁO
17:00:00 - 17:30:00THÁNH CA 1
17:30:00 - 17:45:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
17:45:00 - 18:15:00KINH MÂN CÔI
18:15:00 - 18:45:00THẦN HỌC KINH THÁNH
18:45:00 - 19:15:00THÁNH CA 2
19:15:00 - 19:30:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
19:30:00 - 20:00:00ĐẠO LÝ CHO TNKM
20:00:00 - 20:30:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
20:30:00 - 21:00:00THẦN HỌC KINH THÁNH
21:00:00 - 21:15:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
21:15:00 - 21:45:00THÁNH CA 1
21:45:00 - 22:15:00ĐẠO LÝ CHO TNKM
22:15:00 - 22:30:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
22:30:00 - 23:00:00KINH MÂN CÔI
23:00:00 - 23:05:00KINH TRUYỀN TIN
23:05:00 - 23:15:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
23:15:00 - 23:30:00TIN TÔN GIÁO
23:30:00 - 23:45:00THỜI SỰ
23:45:00 - 23:59:59THÁNH MẪU HỌC

RVA Mission, Vision and Values

RVA Mission, Vision and Values

RVA History